International Field Epidemiology Training Program-Thailand

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(ภาษาอังกฤษ)Residency Training in Preventive Medicine (Epidemiology)


วุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Epidemiology)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Preventive Medicine (Epidemiology)
คำแสดงวุฒิท้ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. ระบาดวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomat, Thai Board of Preventive Medicine (Epidemiology)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

ระบาดวิทยาถือเป็นศาสตร์สำคัญที่สุดแขนงหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บ ปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ การสร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีทั้งองค์ความรู้และทักษะในการประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนซึ่งมีความหลากหลายและเป็นพลวัตรจึงถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานสาธารณสุข การจัดการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ให้มีคุณภาพถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการทำงานด้านระบาดวิทยาของประเทศ โดยการพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความชำนาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ที่สามารถทำงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้แก่ การระบาดของโรคติดต่อชนิดต่างๆทั้งที่เป็นโรคที่เป็นปัญหามานานและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การบาดเจ็บ ปัญหาสุขภาพจากภัยพิบัติหรืออาวุธชีวภาพ ฯลฯ อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนโดยการติดตามค้นคว้าหาความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นผู้นำหรือที่ปรึกษาให้กับนักระบาดวิทยาที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศ

วิธีการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นงานภาคสนามเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงร้อยละ 70 และการเรียนรู้ในห้องเรียนในรูปแบบบรรยายและประชุมวิชาการร้อยละ 30 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นระยะเวลารวม 2 ปี (Two-year in-service training program)

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม


ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา (สัปดาห์)
  ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3
  การฝึกอบรมพื้นฐานด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและการควบคุมป้องกัน4
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ทางสถิติ 21
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1
  การฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 1
  การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางระบาดวิทยา และการบรรยายพิเศษ 88
  การตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์สำคัญทางระบาดวิทยา 42
  การสอบสวนทางระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกัน 129
  การศึกษาและประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 54
  การวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 44
  การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา 316
  การปฏิบัติงานด้านคลินิคและระบาดวิทยาในสถานบริการสุขภาพ 4
  การปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาการเฉพาะทางในสถาบันหรือหน่วยงานด้านระบาดวิทยาหรือสาธารณสุข 48
  หลักสูตรปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยา หรือหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ 52
รวม 525252

การรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทยศาตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • มีประสบการณ์การทำงานหลังจบปริญญาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีต้นสังกัดเป็นหน่วยงานราชการ

วิธีการสมัคร