International Field Epidemiology Training Program-Thailand

หลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม

Read more..

หลักสูตรระยะยาว

เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
-: กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (FETP: One Health Track) ซึ่งจะเรียนพร้อมกับแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาระบาดวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมจะปฏิบัติงานและเข้ารับการฝึกอบรม ณ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2566)
Read more..

-: ระยะเวลาการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (FETP) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ