International Field Epidemiology Training Program-Thailand

FEMT : Field Epidemiology & Management Team

FEMT Alumni

หลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีมสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology & Management Team : FEMT) เป็นหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อให้มีกำลังคนด้านระบาดวิทยาที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรับมือกับโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการร่วมมือของเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ที่เป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรค และนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่ หลักสูตรนี้ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถประเมินระบบเฝ้าระวังว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ ผลการเฝ้าระวังมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับการตรวจจับ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและ สวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดำเนินมาตรการควบคุมโรคเพื่อกำจัดปัจจัยและสาเหตุ รวมถึงชี้บอกจุดอ่อนต่างๆ ในระบบการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรค จัดทำข้อเสนอ เพื่อให้เกิดการควบคุมการระบาด ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และป้องกันการเกิดเหตุทำนองเดียวกันในอนาคตได้

ผลงานเชิงประจักษ์หลังผ่านการอบรม ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ แพทย์หัวหน้าทีมที่ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำความรู้ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรคไปใช้ในการจัดการโรคโควิด 19 ตลอดจนเกิดการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กองระบาดวิทยาได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก รวม 15 รุ่น มีผู้ผ่านหลักสูตรจำนวน 752 คน จาก 77 จังหวัด จำแนกเป็นแพทย์/สัตวแพทย์/ทันตแพทย์ 330 คน และนักวิชาการ/พยาบาล 422 คน เกษียณอายุราชการ 12 คน ลาออกจากราชการ 19 คน เสียชีวิต 1 คน คงเหลือ 720 คน แบ่งเป็นจำนวนผู้ผ่านการอบรม FEMT จำแนกตามอำเภอและจังหวัดดังนี้

ตารางแสดงจำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก จำแนกรายอำเภอและจังหวัด ปี พ.ศ. 2564

เขตจังหวัด อำเภอ จำนวน FEMT (คน)
เขต 171
จังหวัดเชียงราย11
เชียงของ2
ดอยหลวง2
เมืองเชียงราย4
แม่จัน2
แม่สาย1
เชียงใหม่17
เชียงดาว1
ไชยปราการ2
เมืองเชียงใหม่8
แม่ริม3
สันป่าตอง2
อมก๋อย1
น่าน4
ทุ่งช้าง2
เมืองน่าน2
พะเยา10
เชียงคำ2
เชียงม่วน2
เมืองพะเยา6
แพร่6
เมืองแพร่2
วังชิ้น1
สอง2
สูงเม่น1
แม่ฮ่องสอน6
เมืองแม่ฮ่องสอน5
สบเมย1
ลำปาง12
เกาะคา3
เมืองลำปาง5
แม่พริก1
แม่เมาะ1
สบปราบ2
ลำพูน5
เมืองลำพูน5
เขต 252
ตาก8
บ้านตาก1
เมืองตาก2
แม่สอด3
อุ้มผาง2
พิษณุโลก21
ชาติตระการ2
นครไทย1
เนินมะปราง2
เมืองพิษณุโลก14
วัดโบสถ์2
เพชรบูรณ์7
เขาค้อ2
เมืองเพชรบูรณ์3
หล่มสัก2
สุโขทัย7
ทุ่งเสลี่ยม1
เมืองสุโขทัย3
ศรีสัชนาลัย1
สวรรคโลก2
อุตรดิตถ์9
เมืองอุตรดิตถ์8
ลับแล1
เขต 330
กำแพงเพชร6
ปางศิลาทอง2
เมืองกำแพงเพชร4
ชัยนาท1
เมืองชัยนาท1
นครสวรรค์11
ตากฟ้า1
เมืองนครสวรรค์9
แม่วงก์1
พิจิตร8
ตะพานหิน2
บางมูลนาก1
เมืองพิจิตร3
สากเหล็ก1
สามง่าม1
อุทัยธานี4
เมืองอุทัยธานี2
ห้วยคต2
เขต 455
นครนายก8
บ้านนา2
เมืองนครนายก5
องครักษ์1
นนทบุรี11
บางกรวย1
ปากเกร็ด2
เมืองนนทบุรี8
ปทุมธานี6
คลองหลวง3
เมืองปทุมธานี1
ลำลูกกา2
พระนครศรีอยุธยา7
ผักไห่1
พระนครศรีอยุธยา2
ภาชี1
เสนา3
ลพบุรี7
ท่าวุ้ง2
เมืองลพบุรี5
สระบุรี7
พระพุทธบาท5
เมืองสระบุรี2
สิงห์บุรี5
ค่ายบางระจัน3
เมืองสิงห์บุรี2
อ่างทอง4
ป่าโมก1
โพธิ์ทอง2
เมืองอ่างทอง1
เขต 554
กาญจนบุรี6
ทองผาภูมิ1
ท่าม่วง1
เมืองกาญจนบุรี4
นครปฐม6
กำแพงแสน1
นครชัยศรี1
เมืองนครปฐม4
ประจวบคีรีขันธ์9
เมืองประจวบคีรีขันธ์5
สามร้อยยอด1
หัวหิน3
เพชรบุรี8
ท่ายาง1
บ้านแหลม1
เมืองเพชรบุรี4
หนองหญ้าปล้อง2
ราชบุรี17
บางแพ2
บ้านโป่ง2
โพธาราม1
เมืองราชบุรี11
วัดเพลง1
สมุทรสงคราม3
เมืองสมุทรสงคราม3
สมุทรสาคร2
เมืองสมุทรสาคร2
สุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี1
สองพี่น้อง2
เขต 649
จันทบุรี5
ท่าใหม่1
เมืองจันทบุรี4
ฉะเชิงเทรา7
คลองเขื่อน1
บางคล้า1
เมืองฉะเชิงเทรา5
ชลบุรี10
บ้านบึง1
เมืองชลบุรี7
ศรีราชา1
สัตหีบ1
ตราด4
คลองใหญ่2
เมืองตราด2
ปราจีนบุรี5
เมืองปราจีนบุรี5
ระยอง7
เมืองระยอง6
วังจันทร์1
สมุทรปราการ4
บางพลี1
เมืองสมุทรปราการ3
สระแก้ว7
โคกสูง1
ตาพระยา1
เมืองสระแก้ว4
วังน้ำเย็น1
เขต 743
กาฬสินธุ์10
กุฉินารายณ์2
ฆ้องชัย2
เมืองกาฬสินธุ์5
ห้วยเม็ก1
ขอนแก่น16
บ้านแฮด2
เปือยน้อย1
เมืองขอนแก่น10
เวียงเก่า2
หนองสองห้อง1
มหาสารคาม7
เชียงยืน1
บรบือ1
เมืองมหาสารคาม5
ร้อยเอ็ด10
โพนทราย1
เมืองร้อยเอ็ด6
เสลภูมิ1
หนองพอก2
เขต 848
นครพนม7
ท่าอุเทน1
เมืองนครพนม6
บึงกาฬ7
เมืองบึงกาฬ6
ศรีวิไล1
เลย7
เมืองเลย6
เอราวัณ1
สกลนคร8
กุสุมาลย์2
พังโคน1
ภูพาน2
เมืองสกลนคร1
สว่างแดนดิน2
หนองคาย5
เมืองหนองคาย5
หนองบัวลำภู4
เมืองหนองบัวลำภู3
ศรีบุญเรือง1
อุดรธานี10
เมืองอุดรธานี9
ศรีธาตุ1
เขต 955
ชัยภูมิ7
คอนสวรรค์2
เมืองชัยภูมิ4
หนองบัวแดง1
นครราชสีมา24
โนนแดง1
โนนสูง1
เมืองนครราชสีมา18
เสิงสาง2
ห้วยแถลง2
บุรีรัมย์13
กระสัง2
นางรอง1
บ้านกรวด1
เมืองบุรีรัมย์6
ละหานทราย1
ห้วยราช2
สุรินทร์11
กาบเชิง1
เขวาสินรินทร์1
ท่าตูม1
บัวเชด1
พนมดงรัก1
เมืองสุรินทร์4
สำโรงทาบ2
เขต 1052
มุกดาหาร5
เมืองมุกดาหาร5
ยโสธร9
ค้อวัง1
ไทยเจริญ1
เมืองยโสธร7
ศรีสะเกษ14
ขุนหาญ2
ภูสิงห์2
เมืองศรีสะเกษ8
อุทุมพรพิสัย2
อำนาจเจริญ5
ปทุมราชวงศา1
เมืองอำนาจเจริญ3
ลืออำนาจ1
อุบลราชธานี19
น้ำยืน1
บุณฑริก2
โพธิ์ไทร1
เมืองอุบลราชธานี12
ศรีเมืองใหม่2
สำโรง1
เขต 1152
กระบี่6
เกาะลันตา2
เมืองกระบี่4
ชุมพร6
ท่าแซะ2
เมืองชุมพร2
หลังสวน2
นครศรีธรรมราช10
ทุ่งสง1
ปากพนัง2
เมืองนครศรีธรรมราช7
พังงา6
ตะกั่วป่า2
ท้ายเหมือง1
เมืองพังงา3
ภูเก็ต4
เมืองภูเก็ต4
ระนอง3
เมืองระนอง3
สุราษฎร์ธานี17
กาญจนดิษฐ์3
เกาะพะงัน1
เกาะสมุย2
เคียนซา1
ท่าชนะ1
บ้านนาสาร1
พนม1
พุนพิน1
เมืองสุราษฎร์ธานี5
วิภาวดี1
เขต 1275
ตรัง8
กันตัง4
เมืองตรัง2
ย่านตาขาว2
นราธิวาส19
ตากใบ1
เมืองนราธิวาส7
ยี่งอ2
ระแงะ2
รือเสาะ2
แว้ง2
สุไหงโก-ลก3
ปัตตานี14
โคกโพธิ์1
เมืองปัตตานี7
แม่ลาน4
ไม้แก่น1
หนองจิก1
พัทลุง8
กงหรา2
ควนขนุน1
เมืองพัทลุง5
ยะลา8
เบตง1
เมืองยะลา7
สงขลา13
เทพา1
นาทวี1
เมืองสงขลา6
สะเดา3
หาดใหญ่2
สตูล5
ควนโดน2
ท่าแพ2
เมืองสตูล1
สปคม.55
กรุงเพทมหานคร55
คลองเตย1
จตุจักร5
ดินแดง11
ดุสิต2
ทวีวัฒนา1
ธนบุรี1
บางเขน2
บางแค2
บางรัก1
บึงกุ่ม1
ปทุมวัน2
พระโขนง3
พระนคร3
ภาษีเจริญ2
ราชเทวี7
ลาดกระบัง1
สวนหลวง6
หนองจอก1
หลักสี่2
ห้วยขวาง1
หน่วยงานส่วนกลาง29
รวม720